Bygga om och renovera

För många av våra medlemmar kan det vara aktuellt att genomföra mindre ombyggnader eller större renoveringar i den egna lägenheten. Det ligger naturligtvis i vårt gemensamma intresse att vi löpande underhåller våra lägenheter och skapar attraktiva boenden.

Att tänka på inför en renovering?
Genom att följa de regler och riktlinjer som finns vid ombyggnad/renovering tar vi både ansvar för den egna bostaden och visar hänsyn gentemot våra grannar.

Vilka regler gäller vid större ombyggnad?
Om du planerar att göra stora förändringar som påverkar byggnationen i din lägenhet, till exempel rivning av väggar eller omläggning av rör- eller elsystem ska du alltid först ta kontakt med styrelsen för att få ett skriftligt godkännande innan arbetet kan påbörjas.

Vad säger föreningens stadgar?
Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Bostadsrättshavare är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll enligt föreningens stadgar § 13.

Vilka trivselregler gäller vid ombyggnad?
Om arbete utförs som kan störa andra boende i föreningen, till exempel borrning eller spikning, får detta endast ske måndag-fredag kl. 08:00-18 men undantag på lördag eller söndag kl. 10:00-16. Undvik bilning av golv och andra ljudliga arbeten under helger.